Проект Европейского Союза поддерживает инклюзивное планирование в развитии сельской местности

В г. Есиль Акмолинской области проходит республиканский семинар  «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» в рамках Форума сельских женщин Акмолинской области.

Организаторы: Акимат Акмолинской области, ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», Международная организация «Expo&Women» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и Проекта Европейского Союза «Более активное участие заинтересованных сторон на местном уровне в Восточном и Центральном Казахстане», реализуемый Ассоциацией развития гражданского общества АРГО совместно с Центром развития местного самоуправления и ОО «ЭКОЦЕНТР»

Партнеры: Акимат Есильского района, ТОО «Заречный»

Участники: акимы сельских округов с 12 областей Республики Казахстан – около 40 человек.

Калиев Аскар, директор проекта «Более активное участие заинтересованных сторон на местном уровне в Восточном и Центральном Казахстане» предоставил вашему вниманию свой Пресс релиз:

Еуропалық Одақ жобасы ауылдық жерлерді дамытудың инклюзивті жоспарлауын қолдайды

АҚмолА облЫСЫ – Бүгін 18.07.2019 жылы, белсенді ауыл тұрғындарының форумы аясында тәжірибе алмасу үшін 40-тан астам ауылдық округ әкімдері мен олардың орынбасарлары жиналған инклюзивті ауылдық жоспарлау бойынша семинар өтті. Аталған семинар Еуропалық Одақ қаржыландырған «Шығыс және Орталық Қазақстанда жергілікті деңгейде мүдделі тараптардың белсенді қатысуы» жобасына ұйымдастырылды.

Іс-шара барысында ауылдық округ әкімдері өз өкілеттіктері мен функцияларын белсенді іске асыру бойынша, соның ішінде жергілікті халықты тарту, ресурстарды іздеу, ауылдағы өмір мен жұмысқа оң көзқарас жасау бойынша нақты мысалдарын алды.

Инклюзивтік ауылдық жоспарлау — бұл барлық мүдделі тараптардың және халықтың азаматтық топтарының өкілдерінің қатысуымен әкім және оның командасының басшылығымен ауыл/округ деңгейінде кешенді даму жоспарын әзірлеу процесі. Бұл бастама 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңына сәйкес келеді.

Жобаны жүзеге асыру барысында Шығыс және Орталық Қазақстанның 10 ауылдық округтерінде тұрғындардың қажеттіліктерін жоспарлы шешуге бағытталған 10 инклюзивтік жоспарды әзірлеуге техникалық және кеңестік қолдау көрсетілді. Сонымен қатар, осы әзірленген жоспарларды жүзеге асыруға қолдау көрсету үшін сол өңірлердің 11 шағын кәсіпкерлеріне жалпы сомасы 12 млн.теңге қаржылай көмек көрсетілді. Қаржылық көмек көрсетілген бизнес-жобалар жастар мен әйелдер үшін жұмыс орындарын құруды және жергілікті жерлерде қызмет көрсету сапасын жақсартуды көздейді.

«Еуроодақ жобасының арқасында біз ауыл мәселелерін шешу жолдарын қайта қарастырдық. Және де бұл бізге ұялы байланыстың болмауы мәселесін шешуге көмектесті. Beeline компаниясымен келіссөздер жүргізу нәтижесінде 2018 жылдан бастап 560 адам бюджет қаражатын тартпай ұялы байланысқа қол жеткізе алады «, — деп санайды Қарағанды облысы Нұра ауданы Жараспай ауылының әкімі Билялов Бағжан Сәкенұлы.

Еуропалық Одақ қаржыландырған жоба «АРГО» Азаматтық қоғамды дамыту қауымдастығымен», «Жергілікті өзін-өзі басқаруды реформалау қорымен» (Болгария), «Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту орталығымен» ҚҚ (Шығыс Қазақстан облысы), «ЭКОЦЕНТР» ҚБ Қарағанды облыстық экологиялық орталығымен 2017 жылдан 2020 жылдар аралығында іске асырылады. Жалпы бюджет: 470 000 Еуро (ЕО салымы: 420 000 Еуро). ЕО жобасының мақсаттары 100 нақты қадам Ұлт Жоспарына толық сәйкес келеді, себебі олар ауылдық аудандардың экономикалық дамуына ықпал етеді және жергілікті қоғамдастықтардың жергілікті билік органдарымен өзара іс-қимылдар мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Қосымша ақпарат алу үшін жоба менеджері Нұршат Ертаеваға хабарласыңыз: +7 (7172) 516 964, nurshat@argonet.org; немесе Қазақстандағы ЕО Өкілдігінің баспасөз хатшысы Эльнар Байназароваға хабарласыңыз, e-mail: elnara.bainazarova@eeas.europa.eu

Акмолинская область – Сегодня, 18.07.2019 года,  в рамках Форума активных сельских жителей, на котором собралось более 40 акимов сельских округов и их заместителей для обмена опытом прошел семинар по инклюзивному сельскому планированию. Данный семинар организован Проекту «Более активное участие заинтересованных сторон на местном уровне в Восточном и Центральном Казахстане», финансируемым Европейским Союзом.

В ходе мероприятия акимы сельских округов получили реальные примеры активной реализации своих полномочий и функций, в том числе по вовлечению местного населения, поиска ресурсов, создания позитивного отношения к жизни и работе на селе.

Инклюзивное сельское планирование – это процесс разработки комплексного плана развития на уровне аула/округа во главе с акимом и его командой с участием всех заинтересованных сторон и представителей гражданских групп населения. Данная инициатива соответствует Закону о Местном государственном управлении и самоуправлении в РК от от 23 января 2001 года № 148.

За время реализации проекта оказана техническая и консультативная поддержка в разработке 10 инклюзивных планов нацеленных на планомерное решение потребностей населения, в 10 сельских округах Восточного и Центрального Казахстана,. Помимо этого, для поддержки реализации этих планов оказана финансовая помощь 11 предпринимателям тех же регионов на общую сумму 12 млн тенге для реализации их бизнес-проектов, которые создали новые  рабочие места для молодежи и женщин и улучшили качество оказания услуг на местах.

«Благодаря проекту Евросоюза мы смогли переосмыслить подход к решению проблем села. И это помогло нам решить проблему отсутствие мобильной связи. По результатам переговоров с компанией Beeline с 2018 года 560 человек получили доступ к мобильной связи без привлечения бюджетных средств», – считает Билялов Багжан Сакенович, Аким с. Жараспай, Нуринского района Карагандинской области.

Проект, финансируемый Европейским Союзом, реализуется с 2017 по 2020 гг. «Ассоциацией развития гражданского общества «АРГО», «Фондом реформирования местного самоуправления» (Болгария), ОФ «Центр развития местного самоуправления» (Восточно-Казахстанская область), Карагандинским областным экологическим центром ОО «ЭКОЦЕНТР». Общий бюджет:  470 000 евро (вклад ЕС: 420 000 евро). Цели проекта ЕС полностью соответствуют Плану Нации 100 конкретных шагов, так как они способствуют экономическому развитию сельских районов и расширяют возможности местных сообществ в их взаимодействии с местными органами власти.

Для дополнительной информации обращайтесь к Нуршат Ертаевой, Менеджеру проекта: +7 (7172) 516 964, nurshat@argonet.org; или Эльнаре Байназаровой, Пресс-секретарю Представительства ЕС в Казахстане, e-mail: elnara.bainazarova@eeas.europa.eu.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *